Kalyana Mandapams (Party hall)

Gowrishankar Kalyanamandapam
0491 2501760

K.R.K. Mandapam
0491 2501547

Mahaganapathy Kalyanamandapam
0491 2576515